ÖSYM EKPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini 29 Kasım-7 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2018 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Adayların tercih işlemleri öncesinde Ek’te sunulmuş olan Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü
itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

 • 1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart
  sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).
 • 2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
  olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
  memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması
  gerekmektedir.).
 • 3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 • 5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
  suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
  taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya
  durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
 • 7) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
  Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal,
  duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir
  durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade
  eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
 • 8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

EKPSS Nitelik Kodları Tercih Kılavuzu

İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
Mezun Olunan Ön Lisans Programı
Mezun Olunan Lisans Programı
Dilekçe

 

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap