7103 Sayılı Kanun SGK Teşvikleri ve Destekleri

27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Bu yazımızda sizlere 7103 Sayılı Kanun SGK Teşvikleri ve diğer SGK destekleri gibi konulardan detaylı ve anlaşılabilir bir biçimde bahsedeceğiz.

7103 Sayılı Kanun SGK Teşvikleri

Yürürlüğe giren 7103 sayılı kanun SGK teşvikleri detaylarına göre geçmişte hiç yararlanmamış ya da eksik olarak teşviklerden yararlanmış olan tüm kişilere bir defaya mahsus olmak üzere 01.06.2018 tarihine kadar tekrar yararlanabilme hakkı doğmuştur. Yürürlüğe giren kanuna göre tüm işveren vatandaşlar 01.06.2018 tarihine kadar yaptıkları başvurular esas alınarak teşviklerden süresiz olarak yararlanabileceklerdir.

01.06.2018 tarihinden sonra teşvik için başvuru yapan işverenler ise 6 ay süre ile bu teşvik uygulamalarından yararlanabilmektedirler.

7103 Sayılı Kanun SGK İlave İstihdam Teşviki ve Şartları (2018)

Yine 7103 Sayılı Kanun SGK Teşvikleri detaylarınca 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için yine bu kanun ile birlikte sigorta prim desteği getirildi. Şartları sağlayan ve teşvike başvuran işverenler teşvikten 12 ay süresince yararlanabilecekler. Eğer işe alınan kişi genç, kadın veya engelli ise bu teşvik süresi 18 ay olmak üzere uzatılacaktır.

Çalışacak kişi için ilave istihdam teşvik şartları: İşe girecek kişinin İŞKUR’da işsiz niteliğinde kaydı olması şarttır. İşe girecek olan kişin 4/a, 4/b ve 4/c sigortaları kapsamında 10 günden fazla olarak sigortalı oluşu bildirilmemiş olması gerekmektedir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan kişiler, ilave istihdam desteğine tabi olamazlar.

İşverenler için ilave istihdam teşvik şartları: İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunmaması, kanunda belirtilen süre içerisinde istenen tüm belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz etmesi, tüm primleri yasal süreler yani ödemesi gereken süreler içerisinde ödemesi gerekmektedir. Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler bu teşvikten yararlanamazlar.

1. İşverenlerimize kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilme hakkını sağlamıştır.

2. 7103/70. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu madde aşağıdaki gibidir:

MADDE 70 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

Yorum yapılmamış.

Bu yazıya yorum yap